SwiatPogody.pl

 

 

 

 
 

   

 

    Liczba odwiedzin:   14728

Walne Zgomadzenia

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 21 czerwca 2023 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2022 r.,

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni  za 2022 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r.,

13. Podjęcie uchwały opodniesienie stawki zaliczki na fundusz remontowy do 3 zł. za 1 m2
mieszkania od 1 lipca 2023 r.,

14 Wybory Rady Nadzorczej,

15. Dyskusja,

16. Wnioski,

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 i 2021 r.,

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 i 2021 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 i 2021 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 i 2021 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2020 i 2021 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 i 2021 r.,

13. Dyskusja,

14. Wnioski,

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca 2018 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór prezydium obrad,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Przedstawienie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2017 r.,

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni,

7. Sprawozdanie z realizacji wniosków,

8. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2017 r.,

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,

11. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2017r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r.
- o udzielenie absolutorium Zarządowi
- przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017r.

12. Dyskusja,

13. Wolne wnioski,

14. Zamknięcie obrad.

 

Projekty uchwał są wyłożone w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2016 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.,

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2015 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami w 2015 r..
do rozliczenia kosztów poniesionych w 2014 r.,

14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,

15. Przedstawienie treści zmian w Statucie Spółdzielni.

16. Uchwalenie zmian w Statucie i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni,

17. Dyskusja,

18. Wnioski,

19. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2017 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016 r.,

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2016 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2016 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu za 2016 r.,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.,

13. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej,

14. Dyskusja,

15. Wnioski,

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożone w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 23 czerwca 2016 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór prezydium obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia,

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2015 r.,

6. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności za 2015 r.,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 r.,

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.,

10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2015 r.,

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.,

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nadwyżki przychodów nad kosztami w 2015 r..
do rozliczenia kosztów poniesionych w 2014 r.,

14. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,

15. Przedstawienie treści zmian w Statucie Spółdzielni.

16. Uchwalenie zmian w Statucie i uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółdzielni,

17. Dyskusja,

18. Wnioski,

19. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Projekty uchwał są wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Każdy z członków Spółdzielni ma prawo wglądu do wyłożonego projektu.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2015 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór prezydium,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSM „Elektron",

6. Sprawozdanie z realizacji wniosków,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,

8. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni,

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,

11. Dyskusja,

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSM „Elektron",

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego,

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2013 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór prezydium,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji wniosków,

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSM „Elektron",

6. Sprawozdanie z realizacji wniosków,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,

8. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni,

9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

11. Dyskusja,

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSM „Elektron",

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego,

- przyjęcie uchwały o sposobie finansowania zagospodarowania terenu przed budynkiem ul. Równa 46 - 56.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 4 czerwca 2012 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór prezydium,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji wniosków,

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSM „Elektron",

6. Sprawozdanie z realizacji wniosków,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,

8. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni,

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

10. Dyskusja,

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSM „Elektron",

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego,

- przyjęcie uchwały o sposobie finansowania remontu wodochronnej izolacji pionowej
ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych w budynku Bitwy pod Lenino 80.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

  

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 15 czerwca 2011 roku przewiduje:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór prezydium,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSM „Elektron",

6. Sprawozdanie z realizacji wniosków,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,

8. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni,

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej,

11. Dyskusja,

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSM „Elektron".

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

  

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 17 czerwca 2010 roku przewidywało:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór prezydium,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Wybór komisji wniosków i skrutacyjnej,

4. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu PSM „Elektron",

6. Sprawozdanie z realizacji wniosków,

7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,

8. Sprawozdanie Finansowe Spółdzielni,

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu PSM „Elektron".

- przyjęcia Sprawozdania Finansowego.

- zmiany treści § 1,4 i 101 statutu spółdzielni.

- zbycia części wspólnych -6 pomieszczeń dodatkowych o pow.18 m2 każde przy ul. Bitwy pod Lenino w Gdańsku.

- ustalenia zasad korzystania z piwnic w budynkach przy ul. Bitwy pod Lenino i Seredyńskiego w Gdańsku,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działki nr 78/13 przy ul. Równej w Gdańsku.

10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

11. Dyskusja.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.